Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej

Karta zgłoszenia


Nazwisko i imię:*
Ulica:*
Nr dom/Mieszkania:*
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Rok urodzenia:*

Kategoria:*
Tel. kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Instytucja delegująca:*

1. Tytuł pierwszego utworu:*
Imię i nazwisko autora tekstu:*
Imię i nazwisko kompozytora:*
Czas trwania utworu:*
Rodzaj akompaniamentu:*

2. Tytuł drugiego utworu:*
Imię i nazwisko autora tekstu:*
Imię i nazwisko kompozytora:*
Czas trwania utworu:*
Rodzaj akompaniamentu:*

Wymagania techniczne*:


* ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla Administratora danych osobowych, którym jest Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin. Zgoda udzielona jest na podstawie art.6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu udziału w warsztatach edukacyjnych oraz niezbędnych działań administratora danych związanych z organizacją, przebiegiem i sprawozdaniem XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
  • W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pm.koszalin.pl
  • Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.
  • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który została udzielona zgoda.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR.
  • Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

* ZGODA NA WIZERUNEK
Na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę dla Pałacu Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin na rejestrowanie i publikowanie mojego wizerunku (dotyczy uczestnika powyżej 16 lat) lub wizerunku mojego dziecka, w tym także prac powstałych podczas trwania XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR (w postaci nagrań audio, video, fotografii) oraz wykorzystanie ww. materiałów do promocji działalności Pałacu Młodzieży w Koszalinie poprzez media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe.

UWAGA
W przypadku zgłoszenia osoby, która nie ukończyła 16 lat, rodzic/opiekun prawny dodatkowo zobowiązany jest przesłać na adres reflektor@festiwal-reflektor.pl podpisane zgody na przetwarzanie danych oraz wizerunku dziecka.
(kliknij aby pobrać zgodęzałącznik do pobrania tutaj)
Prosimy o wysłanie wymaganych nagrań w pliku mp3 na adres:
reflektor@festiwal-reflektor.pl


* Pola wymagane


Wstecz


Festiwalowi goście

2019 - Sonia Bohosiewicz

przyjaciel

2018 - Piotr Machalica

przyjaciel

2017 - Krzysztof Tyniec

przyjaciel

2016 - Roman Kołakowski

przyjaciel

2015 - Monika Węgiel

przyjaciel

2014 - Hanna Śleszyńska

przyjaciel

2013 - Jacek Bończyk

przyjaciel

2012 - Janusz Radek

przyjaciel

2011 - Artur Barciś

przyjaciel

2010 - Joanna Trzepiecińska

przyjaciel

2009 - Zbigniew Zamachowski

przyjaciel

2008 - Jacek Wójcicki

przyjaciel

2007 - Marian Opania

przyjaciel

2006 - Katarzyna Groniec

przyjaciel

2005 - Ewa Błaszczyk

przyjaciel


GALERIA

glaeria

2019

Galeria zdjęć

glaeria

2018

Galeria zdjęć

glaeria

2017

Galeria zdjęć

glaeria

2016

Galeria zdjęć

glaeria

2015

Galeria zdjęć

glaeria

2014

Galeria zdjęć

glaeria

2013

Galeria zdjęć

glaeria

2012

Galeria zdjęć

glaeria

2011

Galeria zdjęć

glaeria

2010

Galeria zdjęć

glaeria

2009

Galeria zdjęć

glaeria

2008

Galeria zdjęć

glaeria

2007

Galeria zdjęć

glaeria

2006

Galeria zdjęć

glaeria

2005

Galeria zdjęć

glaeria

2004

Galeria zdjęć

Znajdź nas

przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel

Kontakt

Nasz adres

Pałac Młodzieży - OFPA Reflektor

ul. Bogusława II 2

75-057 Koszalin


tel: 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15

www.festiwal-reflektor.pl

reflektor@festiwal-reflektor.pl

Dyrektor artystyczny: Maciej Osada-Sobczyński