Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej

Karta zgłoszenia 2020 r.


Nazwisko i imię:*
Ulica:*
Nr dom/Mieszkania:*
Kod pocztowy:*
Miejscowość:*
Rok urodzenia:*

Kategoria:*
Tel. kontaktowy:*
Adres e-mail:*
Uczelnia/Teatr/Dom Kultury/Szkoła/
Absolwent/Student/Laureat/Inne
Prosimy wpisać właściwe:*

1. Tytuł pierwszego utworu:*
Imię i nazwisko autora tekstu:*
Imię i nazwisko kompozytora:*
Czas trwania utworu:*
Rodzaj akompaniamentu:*

2. Tytuł drugiego utworu:*
Imię i nazwisko autora tekstu:*
Imię i nazwisko kompozytora:*
Czas trwania utworu:*
Rodzaj akompaniamentu:*

Wymagania techniczne*:


* ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla Administratora danych osobowych, którym jest Pałac Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin. Zgoda udzielona jest na podstawie art.6 ust.1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu udziału w warsztatach edukacyjnych oraz niezbędnych działań administratora danych związanych z organizacją, przebiegiem i sprawozdaniem XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
  • W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@pm.koszalin.pl
  • Dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji.
  • Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który została udzielona zgoda.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR.
  • Dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

* ZGODA NA WIZERUNEK
Na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 1191 ze zm.) wyrażam zgodę dla Pałacu Młodzieży w Koszalinie ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin na rejestrowanie i publikowanie mojego wizerunku (dotyczy uczestnika powyżej 16 lat) lub wizerunku mojego dziecka, w tym także prac powstałych podczas trwania XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR (w postaci nagrań audio, video, fotografii) oraz wykorzystanie ww. materiałów do promocji działalności Pałacu Młodzieży w Koszalinie poprzez media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, strony internetowe, YouTube, portale społecznościowe.
Prosimy o wysłanie wymaganych nagrań w pliku mp3 na adres:
reflektor@festiwal-reflektor.pl


* Pola wymagane
Zwolnieni z przesłania nagrań są tylko absolwenci i studenci wyższych szkół aktorskich i muzycznych oraz laureaci poprzednich edycji OFPA Reflektor.

Wstecz


Festiwalowi goście

2019 - Sonia Bohosiewicz

przyjaciel

2018 - Piotr Machalica

przyjaciel

2017 - Krzysztof Tyniec

przyjaciel

2016 - Roman Kołakowski

przyjaciel

2015 - Monika Węgiel

przyjaciel

2014 - Hanna Śleszyńska

przyjaciel

2013 - Jacek Bończyk

przyjaciel

2012 - Janusz Radek

przyjaciel

2011 - Artur Barciś

przyjaciel

2010 - Joanna Trzepiecińska

przyjaciel

2009 - Zbigniew Zamachowski

przyjaciel

2008 - Jacek Wójcicki

przyjaciel

2007 - Marian Opania

przyjaciel

2006 - Katarzyna Groniec

przyjaciel

2005 - Ewa Błaszczyk

przyjaciel

Znajdź nas

przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel przyjacielprzyjaciel

Kontakt

Nasz adres

Pałac Młodzieży - OFPA Reflektor

ul. Bogusława II 2

75-057 Koszalin


tel: 94 348 05 00, 94 348 05 01, 94 348 05 15

www.festiwal-reflektor.pl

reflektor@festiwal-reflektor.pl

Dyrektor artystyczny: Maciej Osada-Sobczyński